NABÓR DO GZOWSKIEGO 2016/2017

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im K. Gzowskiego
w Opolu w roku szkolnym 2016/2017 prowadzi nabór
w następujących zawodach:


Publiczne Technikum nr 1:
 • technik budownictwa
  • klasa z dodatkowymi zajęciami sportowymi i ratownictwa medycznego;
  • klasa z innowacją architektoniczną i elementami architektury wnętrz;

 • technik architektury krajobrazu
  • klasa z innowacją florystyczną

 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • klasa z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych

 • technik geodeta


 • technik weterynarii

  • Uczniowie klasy kształcącej w zawodzie technik weterynarii w ramach projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15 Tytuł Projektu: „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2” będą mieli zorganizowany kurs inseminacji (16 osób), kurs prawa jazdy kat. T. (15 osób) oraz zorganizowane staże zawodowe (22 osoby).


 • technik informatyk
  • Uczniowie klasy kształcącej w zawodzie technik informatyk w ramach projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15 Tytuł Projektu: „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2” będą mieli dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego zawodowego w ilości 38 godzin (osoba), kurs grafiki komputerowej dla grupy 15 osobowej oraz wezmą udział w stażach zawodowych.

 • technik inżynierii środowiska i melioracjiW roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych Publicznego Technikum nr 1 będą punktowane następujące przedmioty:

technik budownictwa (klasa architektoniczna z elementami architektury wnętrz), technik architektury krajobrazu, technik geodeta, technik informatyk, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych):

j. polski
j. obcy (wyższa ocena)
max (chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, technika, wos)
max (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wos)


technik budownictwa (klasa sportowa z elementami ratownictwa medycznego):

j. polski
j. obcy (wyższa ocena)
max (chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, technika, wos)
max (biologia, chemia, fizyka, geografia, plastyka, technika, wf)

Max oznacza najwyższą ocenę z 1 przedmiotu w nawiasie – system wybiera sam
Do powyższych przedmiotów doliczany jest egzamin gimnazjalny.Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6:
 • betoniarz – zbrojarz


 • dekarz


 • monter konstrukcji budowlanych


 • jeździec


Do klas ZSZ nie ma minimalnego progu punktowego.


Szkoła Policealna:
 • technik geodeta
Na podstawie Zarządzenia Opolskiego Kuratora Oświaty dotyczącego naboru na rok szkolny 2016/2017 terminarz rekrutacji przedstawia się następująco:

TERMINARZ REKRUTACJI


Zarządzenie Opolskiego Kuratora Oświaty dotyczące naboru 2016/2017


Aby złożyć podanie do szkoły będzie trzeba założyć swoje konto na stronie

https://opolskie.edu.com.pl/Kandydat


- zakładanie kont będzie możliwe od 30 maja 2016 r.

Uwaga! – w formularzu zgłoszeniowym (podaniu) wybieramy maksymalnie 3 szkoły. W ramach jednej szkoły można wybrać dowolną ilość klas. Ważne jest, aby wybrane klasy na formularzu zgłoszeniowym były poukładane zgodnie z preferencjami kandydata. Wydrukowany formularz przynosimy do szkoły, której klasa jest na formularzu zgłoszeniowym na 1 pozycji. Do pozostałych 2 szkół nie zanosimy formularza (podania).
Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji zostanie podany do wiadomości po uruchomieniu systemu elektronicznego naboru.
Do wszystkich klas technicznych wymagane minimum punktowe będzie wynosić 90 pkt (razem z egzaminem gimnazjalnym).
Do klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej będą przyjmowani kandydaci na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych (podań).


Szczegółowe warunki rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 dla kandydatów do Publicznego Technikum nr 1, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 oraz Szkoły Policealnej wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu


Specyfika rekrutacji wynika z Zarządzenia nr 15 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie nr 6 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie terminów składania dokumentów dla kandydatów gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2016/2017 w województwie opolskim

Przyjmowanie podań kandydatów do szkół
  Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych (przez szkołę rozumie się szkołę samodzielną lub typ szkoły wchodzącej w skład zespołu).
 1. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej składa podanie w terminie od 30 maja do 23 czerwca 2016 r.
 2. W terminie od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej do podania o przyjęcie dołącza:
 • świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 • kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe,


 • TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

  1. Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych: 30 maja23 czerwca 2016 r. do godz.1500.
   1. Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów: 24 czerwca28 czerwca 2016 r. do godz.1500.
   2. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych: 18 lipca 2016 r. do godz. 1200.
   3. Wydanie przez szkołę kandydatowi zakwalifikowanemu skierowania na badanie lekarskie od 19 lipca 2016 do 20 lipca 2016 r. do godz.1500
   4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczenie oryginałów dokumentów o ile nie zostały złożone wcześniej: od 19 lipca 2016 r. do 25 lipca 2016 do godz. 1500.
   5. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół: 26 lipca 2016 r. do godz.1200.
   6. Podanie informacji o wolnych miejscach: do 27 lipca 2016 r.do godz.1500.
   7. Postępowanie uzupełniające: do 31 sierpnia 2016 r.
   8. Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do oddziałów klasy I szkół wszystkich typów: 31 sierpnia 2016 r. do godz. 1300.

   1. Warunki rekrutacji:

   2. Przyjmuje się maksymalną liczbę punktów, za wyniki egzaminu w ostatniej klasie gimnazjum, ustaloną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Maksymalna liczba punktów za egzamin może wynieść 100 tj. po 20 pkt. maksymalnie za każdą z części tego egzaminu. 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.
    1. rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych,
    2. do każdej klasy pierwszej przyjmuje się maksymalnie 30 uczniów, z możliwością zwięk-szenia,
    3. kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 pkt. w tym:

     • 100 pkt. za wynik egzaminu w ostatniej klasie gimnazjum,
     • 75 pkt. za oceny z języka polskiego i wybrane zajęcia edukacyjne, które kandydat wskaże na padaniu do szkoły,
     • 25 pkt. za inne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji, a które opisane są w kryteriach rekrutacji, w pkt. I c,
     • o przyjęciu do szkoły decydować będzie suma punktów jaką uzyskał kandydat na podstawie kryteriów rekrutacji w ten sposób, że do poszczególnych klas szkoły będą przyjmowani kandydaci z największą liczb punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc w klasie,
     • przyjmuje się minimalną liczbę punktów do poszczególnych klas Publicznego Technikum nr 1,
      • technik geodeta – 90 pkt. ;
      • technik budownictwa – 90 pkt. ;
      • technik architektury krajobrazu – 90 pkt. ;
      • technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej – 90 pkt. ;
      • technik weterynarii – 90 pkt.;
      • technik informatyk – 90 pkt;
      • technik inżynierii środowiska i melioracji – 90 pkt.


      Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 (zawody: betoniarz-zbrojarz, dekarz, monter konstrukcji budowlanych, jeździec) oraz Szkoły Policealnej (zawód technik geodeta) kandydaci przyjmo-wani będą na podstawie złożonych podań.

     • w przypadku uzyskania równych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo przyjęcia mają sieroty, kandydaci przebywający w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz umieszczeni w rodzinach zastępczych, kandydaci z problemami zdrowotnymi, którzy mają opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej w sprawie możliwości wyboru kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydatów oraz kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
     • w przypadku uzyskania równych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym, o ile nie zachodzą przypadki opisane w punkcie,
     • do szkoły przyjmowani będą wszyscy kandydaci - do klasy, w której są wolne miejsca, wskazanej przez komisję.


   3. Wszelkie wątpliwości dotyczące rekrutacji rozpatruje dyrektor Zespołu Szkół, o ile wskazane jest od-stępstwo lub niezgodność z kryteriami rekrutacji popełnionymi przez Komisję. Odwołanie składa się w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie rozpatruje dyrektor Zespołu Szkół, a jego decyzja o uwzględnieniu lub odrzuceniu odwołania jest ostateczna w postępowaniu rekrutacyjnym w szkole.


   4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły winien złożyć dokumenty:
    1. podanie, na formularzu wydrukowanym ze strony internetowej tylko do szkoły pierwszego wyboru – termin składania podań od 30 maja do 23 czerwca 2016 r. ; podanie należy złożyć poprzez stronę internetową https://opolskie.edu.com.pl/Kandydat;

     Dodatkowo do podania kandydat powinien donieść:

    2. dwa zdjęcia,
    3. kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie wybrać trzy szkoły ponadgimnazjalne (przez szkołę rozumie się szkołę samodzielną lub typ szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół).


   UWAGA:
   W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail ewa265@wp.pl